ما کجا هستیم؟
شبستان، سالن ۲، راهروی ۱۰/۲، غرفۀ ۲۱۱